Hwyl ar Hyrwyddo / Expert Marketing Tips

10 Top Tips gan Reolwr Brand BBC Cymru Wales /10 Top Tips from BBC Cymru Wales’ Brand Manager

Bu Meleri Thomas, Rheolwr Brand BBC Cymru yn rhoi cyflwyniad yn Ffair Gyflogadwyedd Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau. Dyma rai top tips ar gyfer ymgyrch farchnata lwyddiannus ac ar gyfer chwilio am yrfa yn y maes. Diolch i Victoria Mince, myfyrwraig MA Newyddiaduraeth Ryngwladol am rai o’r awgrymiadau isod, ac am y llun.

YMGYRCH LWYDDIANNUS

1. Peidiwch cadw cynnwys yn ôl ar ddechrau ymgyrch

2. Cadwch lygad ar ymgyrch ac os nad yw’n llwyddo, peidiwch ofni mentro gyda syniadau newydd

3. Os yw eich defnyddiwr targed yn ymateb yn ffafriolar y rhwydweithiau cymdeithasol, manteisiwch ar hynny er mwyn rhyngweithio

4. Sicrhewch eich bod yn cynnig amrywiaeth o brofiadau i ddefnyddwyr ar draws cyfryngau

5. Byddwch yn rhyngweithiol ar y cyfryngau cymdeithasol eich hun, fel bo gennych ddealltwriaeth dda ohonyn nhw

AR GYFER GYRFA YN Y MAES:

1. Dwedwch ‘ie’ wrth unrhyw gyfle, yn enwedig profiad gwaith, hyd yn oed os nad yw yn hollol o fewn eich maes penodol, chi byth yn gwybod ble y gall un cyfle eich arwain chi

2. Byddwch yn frwdfrydig, gall hyn wneud cymaint o wahaniaeth mewn gweithle

3. Byddwch yn ddewr, peidiwch bod ofn herio eich hun

4. Byddwch yn garedig…sdim angen mwy o eglurhad

5. Ymddiddorwch yn y byd ar-lein a’r byd real o’ch cwmpas, chi byth yn gwbod o lle y daw ysbrydoliaeth greadigol!

Meleri Thomas, BBC Cymru Wales’ Brand Manager gave a presentation in the College of Arts and Humanities Employability Fair. Here are some top tips for a successful marketing campaign and for a seeking a career in the field. Thanks to Victoria Mince, an MA International Journalism student for some of the following suggestions, and for the picture!

SUCCESSFUL CAMPAIGN

1. Don’t hold anything back at the beginning of a campaign

2. Keep an eye on your campaign, if something isn’t working, don’t be afraid to try new ideas

3. If your target user is responding favourably on social media, take advantage of the opportunity to interact

4. Ensure you offer a range of experiences for users across media

5. Be active on social media personally, so that you have a clear understanding

FOR A CAREER IN THE FIELD:

1. Say ‘yes’ to any opportunity, especially work experience, even if isn’t in your specific area of expertise, you never know where it might lead

2. Be enthusiastic, this can make such a difference in the workplace

3. Be brave, don’t be afraid to challenge yourself

4. Be kind… that doesn’t need further explanation

5. Take an interest in the online world and the real world around you, you never know where creative inspiration may come from!